Webalizer er en 3. parts statistikk som er implementert som standard på alle våre webløsninger som ikke benytter Google Analytics. Kom i gang ved hjelp av denne mye brukte brukte veiledningen. Norsk forenklet versjon finnes lengre ned på siden.


Hits represent the total number of requests made to the server during the given time period (month, day, hour etc..).

Files represent the total number of hits (requests) that actually resulted in something being sent back to the user. Not all hits will send data, such as 404-Not Found requests and requests for pages that are already in the browsers cache.

Tip: By looking at the difference between hits and files, you can get a rough indication of repeat visitors, as the greater the difference between the two, the more people are requesting pages they already have cached (have viewed already).

Sites is the number of unique IP addresses/hostnames that made requests to the server. Care should be taken when using this metric for anything other than that. Many users can appear to come from a single site, and they can also appear to come from many IP addresses so it should be used simply as a rough gauge as to the number of visitors to your server.

Visits occur when some remote site makes a request for a page on your server for the first time. As long as the same site keeps making requests within a given timeout period, they will all be considered part of the same Visit. If the site makes a request to your server, and the length of time since the last request is greater than the specified timeout period (default is 30 minutes), a new Visit is started and counted, and the sequence repeats. Since onlypages will trigger a visit, remotes sites that link to graphic and other non- page URLs will not be counted in the visit totals, reducing the number of false visits.

Pages are those URLs that would be considered the actual page being requested, and not all of the individual items that make it up (such as graphics and audio clips). Some people call this metric page views or page impressions, and defaults to any URL that has an extension of .htm, .html or .cgi.

A KByte (KB) is 1024 bytes (1 Kilobyte). Used to show the amount of data that was transfered between the server and the remote machine, based on the data found in the server log. •Common Definitions

URL - Uniform Resource Locator. All requests made to a web server need to request something. A URL is thatsomething, and represents an object somewhere on your server, that is accessable to the remote user, or results in an error (ie: 404 - Not found). URLs can be of any type (HTML, Audio, Graphics, etc...).

Referrers are those URLs that lead a user to your site or caused the browser to request something from your server. The vast majority of requests are made from your own URLs, since most HTML pages contain links to other objects such as graphics files. If one of your HTML pages contains links to 10 graphic images, then each request for the HTML page will produce 10 more hits with the referrer specified as the URL of your own HTML page.

Search Strings are obtained from examining the referrer string and looking for known patterns from various search engines. The search engines and the patterns to look for can be specified by the user within a configuration file. The default will catch most of the major ones.

Note: Only available if that information is contained in the server logs.

User Agents are a fancy name for browsers. Netscape, Opera, Konqueror, etc.. are all User Agents, and each reports itself in a unique way to your server. Keep in mind however, that many browsers allow the user to change it's reported name, so you might see some obvious fake names in the listing.

Note: Only available if that information is contained in the server logs.

Entry/Exit pages are those pages that were the first requested in a visit (Entry), and the last requested (Exit). These pages are calculated using the Visits logic above. When a visit is first triggered, the requested page is counted as an Entry page, and whatever the last requested URL was, is counted as an Exit page.

Countries are determined based on the top level domain of the requesting site. This is somewhat questionable however, as there is no longer strong enforcement of domains as there was in the past. A .COM domain may reside in the US, or somewhere else. An .IL domain may actually be in Isreal, however it may also be located in the US or elsewhere. The most common domains seen are .COM (US Commercial), .NET (Network), .ORG (Non-profit Organization) and .EDU (Educational). A large percentage may also be shown as Unresolved/Unknown, as a fairly large percentage of dialup and other customer access points do not resolve to a name and are left as an IP address.

Response Codes are defined as part of the HTTP/1.1 protocol (RFC 2068; See Chapter 10). These codes are generated by the web server and indicate the completion status of each request made to it.

 

Norsk utgave av: Slik leser du statistikken din

 

Hoved Overskrifter

Treff representerer det totale antall forespørsler til serveren i den gitte tidsperioden (måned, dag, time osv..).

Filer representerer det totale antall Hits (forespørsler) som faktisk resulterte i noe blir sendt tilbake til brukeren. Ikke alle treff vil sende data, slik som 404-Not Found henvendelser og forespørsler etter sider som allerede er i nettlesere cache.

Tips: Ved å se på forskjellen mellom hits og filer, kan du få en grov indikasjon på gjenta besøkende, som jo større forskjellen mellom de to, er det flere mennesker ber sider de allerede har bufret (har sett før).

Nettsteder er antall unike IP-adresser / vertsnavn som gjorde forespørsler til serveren. Forsiktighet bør utvises ved bruk av denne beregningen for noe annet enn det. Mange brukere kan synes å komme fra ett enkelt område, og de kan også synes å komme fra mange IP-adresser så det bør brukes bare som en grov måler med hensyn til antall besøkende til serveren din.

Besøk oppstår når noen eksterne området gjør en anmodning om en side på serveren din for første gang. Så lenge det samme området holder lage forespørsler innen en gitt timeout periode, vil de alle bli betraktet som en del av samme Visit. Hvis området gjør en forespørsel til serveren din, og hvor lenge siden sist forespørselen er større enn den angitte tidsavbruddsperioden (standard er 30 minutter), er en ny Visit startet og telles, og sekvensen gjentar. Siden kun sider vil utløse et besøk, fjernkontroller sider som lenker til grafiske og andre ikke-webadresser vil ikke bli regnet med i besøket totalsummer, redusere antall falske besøk.

Pages er de nettadresser som ville bli vurdert selve siden blir forespurt, og ikke alle av de enkelte elementene som gjør det opp (for eksempel grafikk og lydklipp). Noen kaller denne beregningen sidevisninger eller sidevisninger, og mislighold til enhver

URL som har en forlengelse av. Htm,. Html eller. Cgi.En KByte (KB) er 1024 byte (1 Kilobyte). Brukes for å vise mengden data som ble overført mellom server og den eksterne maskinen, basert på data som finnes i server loggen.

 

Felles Definisjoner

Et nettsted er en ekstern maskin som gjør forespørsler til serveren din, og er basert på eksterne maskiner IP Address / Hostname.

URL - Uniform Resource Locator. Alle forespørsler til en webserver trenger å be om noe. En URL er at noe, og representerer et objekt et sted på din server, som er tilgjengelig for den eksterne brukeren, eller resulterer i en feil (dvs.: 404 - Ikke funnet). URL-er kan være av hvilken som helst type (HTML, lyd, grafikk, etc. ..).

Henvisninger er de nettadresser som fører en bruker til nettstedet ditt eller forårsaket nettleseren for å be om noe fra serveren din. De aller fleste forespørsler er laget fra din egen URL, siden de fleste HTML-sider inneholder koblinger til andre objekter som for eksempel grafikk-filer. Hvis en av HTML-sider inneholder lenker til 10 grafiske bilder, deretter hver forespørsel for HTML-siden vil produsere 10 flere treff med referrer spesifisert som nettadressen din egen HTML side.

Søk Strenger er hentet fra undersøke referrer strengen og på jakt etter kjente mønstre fra ulike søkemotorer. Søkemotorene og mønstre for å se etter kan spesifiseres av bruker innen en konfigurasjonsfil. Standard vil fange de fleste av de store.Merk: Kun tilgjengelig hvis denne informasjonen finnes i serverlogger.

Bruker Agenter er et fancy navn for nettlesere. Netscape, Opera, Konqueror, etc.. er alle klienttyper, og hver rapporter seg på en unik måte til serveren din. Husk imidlertid at mange nettlesere lar brukeren endre det rapporterte navn, så du kan se noen åpenbare falske navn i oppføringen.Merk: Kun tilgjengelig hvis denne informasjonen finnes i serverlogger.

Entry / Exit sider er de sidene som var den første forespurte i et besøk (Entry), og den siste forespurt (Exit). Disse sidene er beregnet ved bruk Besøk logikk ovenfor. Når et besøk er utløst først, er den forespurte siden regnet som en Entry side, og hva den siste nettadressen, regnes som en Exit side.

Landene er fastsatt basert på øverste nivå domenet til den anmodende nettstedet. Dette er noe tvilsom men som det ikke lenger sterk håndhevelse av domener som det var i fortiden. A. Com-domene kan ligge i USA, eller et annet sted. An. IL Domenet kan faktisk være i Isreal, men det kan også være lokalisert i USA eller andre steder. Den vanligste domenene sett er. Com (US Commercial). NET (Network). ORG (Non-profit organisasjon) og. EDU (Educational). En stor andel kan også vises som Ukjent / Unknown, som en ganske stor andel av oppringt og andre kunder tilgangspunkter ikke går tilbake til et navn og står igjen som en IP-adresse.

Response Codes er definert som en del av HTTP/1.1 protokoll (RFC 2068, se kapittel 10). Disse kodene er generert av webserveren og viser ferdigstillelse status for hver forespørsel gjort til det.

Ofte stilte spørsmål

Slik setter du opp e-post

Kontakt
Support 23 27 16 00
E-mail oss
Man-Fre 10-14

NetConsulting AS, PB 47, 1300 Sandvika

All rights reserved
@2002-2023  NetConsulting AS 

 
Personvern  Cookies policy